Privacyverklaring

We hechten veel waarde aan uw privésfeer en de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u op deze plaats transparant informeren, hoe wij de verzamelde gegevens verwerken en beveiligen. Voor MTB CYCLETECH Velobaze AG is het vanzelfsprekend, dat we alle geldende wettelijke bepalingen en voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming opvolgen.

Gegevensbescherming

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke voorschriften inzake bescherming persoonsgegevens alsmede deze privacyverklaring. Op basis van Artikel 13 van de Zwitserse federale grondwet en de bepalingen met betrekking tot de wet op de gegevensbescherming van de Bondsregering (wet op de gegevensbescherming, DSG) heeft elke persoon recht op bescherming van zijn privésfeer alsmede op bescherming tegen misbruik van zijn persoonsgegevens. Wij houden ons aan deze bepalingen. Persoonsgegevens wordt strikt vertrouwelijk behandeld en noch aan derden verkocht noch doorgegeven. In nauwe samenwerking met onze hosting-providers trachten wij, de databanken zo goed mogelijk te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik en vervalsing. Bij het gebruik van onze website worden de volgende gegevens in logbestanden opgeslagen: IP-adres, datum, tijd, browser-verzoek en alg. verzonden gegevens naar het besturingssysteem resp. browser. Deze gebruikersgegevens vormen de basis voor statistische, anonieme verwerkingen, zodat trends herkenbaar zijn, aan de hand waarvan wij onze aanbiedingen overeenkomstig kunnen verbeteren.

Het gebruik van onze website is doorgaans zonder vermelding van persoonsgegevens mogelijk. Voor zover op onze website persoonsgegevens (zoals naam, adres of e-mail-adres) wordt verzameld, vindt dit steeds zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaats. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

We wijzen erop, dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken aan het licht kan brengen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe, om onze aanbiedingen gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

Een deel van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde «session-cookies». Ze worden na beëindiging van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u deze wist. Aan de hand van deze cookies kunnen wij uw browser bij het volgende bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen, dat u op de hoogte wordt gehouden van het plaatsen van cookies en cookies alleen bij uitzondering toestaat, de plaatsing van cookies voor bepaalde gevallen of altijd weigert alsmede het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van uw browser activeert. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Server-logbestanden

Door de provider van de website worden gegevens automatisch verzameld en opgeslagen in zogenaamde server-logbestanden, die automatisch door uw browser naar ons worden verstuurd. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer-URL-hostname van de aangesloten computer
  • Tijd van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde personen worden gekoppeld. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht, deze gegevens achteraf te controleren als we concrete informatie krijgen over een onwettig gebruik.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics gebruikt zogenaamde «cookies». Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de USA verzonden en daar opgeslagen. Meer informatie met betrekking tot de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Browser-plugin

U kunt de opslag van de cookies door een bepaalde instelling van uw browser-software voorkomen; we wijzen er echter op, dat u in dat geval wellicht niet alle functionaliteiten van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) voor Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser-plugin onder de volgende links te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen, door op de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt.

IP-anonimisering

Op deze website is de IP-anonimisering van kracht. Het IP-adres van de gebruiker wordt in de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte ingekort. Door deze verkorting kan uw IP-adres niet meer geïdentificeerd worden. In het kader van de overeenkomst voor de opdrachtgegevensovereenkomst die wij als websitebeheerder met Google Inc. hebben gesloten, geeft deze aan de hand van de verzamelde gegevens een analyse van het websitegebruik en de webactiviteiten en levert met het internetgebruik verbonden diensten.

SSL-encryptie

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de verzending van de gegevens, zoals bijvoorbeeld aanvragen die u aan ons als websitebeheerder stuurt, gebruik van SSL-encryptie. Een versleutelde verbinding is te herkennen aan de adresregel van de browser die wisselt van SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von «http://» naar «https://» en aan het slot-symbool in uw browserregel. Als de SSL-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons stuurt, niet door derden worden meegelezen.

Wettelijke basis

De onderhavige basis voor gegevensbescherming steunt op de Zwitserse wet op de gegevensbescherming (DSG) en – voor zover relevant en toepasbaar – op de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG). Er is Zwitsers recht toepasbaar. Standplaats bevoegde rechter is Bassersdorf.

Contact

Voor alle belangen met betrekking tot de wet op de gegevensbescherming of voor het kenbaar maken van wensen of aanvragen, richt u zich a.u.b. via het e-mail-adres hello@mtbcycle.com of schriftelijk tot

Velobaze AG
Grindelstrasse 9
CH-8303 Bassersdorf

Stand: Oktober 2019